ประกาศประชาวิจารณ์ ประกวดราคาซื้อและอนุญาตให้ใช้สิทธิในการใช้งาน Low Code Platform (LCP) และระบบนำร่องที่พัฒนาบน LCP เพื่อรองรับระบบสำนักงานอัจฉริยะ (DGA Smart Office) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/63/0309) (ระหว่างวันที่ 24/9/2563 – 29/9/2563)


24 Sep 63
110
1

DGA-63-0309 (ร่าง) ประกาศประกวดราคา

27 ครั้ง
2

DGA-63-0309 (ร่าง) เอกสารประกวดราคา

28 ครั้ง
3