ประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามข้อมูลแผนงานบูรณาการ สำหรับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/63/0283)


22 Sep 63
180

ประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามข้อมูลแผนงานบูรณาการ สำหรับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/63/0283)

1
2

DGA-63-0283 เอกสารประกวดราคาจ้างฯ

31 ครั้ง
3

DGA-63-0283 ประกาศประกวดราคาจ้างฯ

27 ครั้ง