ประกาศประกวดราคาจัดซื้ออุปกรณ์ พร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ประกอบเพื่อจัดทำเป็นศูนย์สำรองข้อมูลสำหรับศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/63/0301)


18 ก.ย. 63
86
1
2

DGA-63-0301 เอกสารประกวดราคา

20 ครั้ง
3

DGA-63-0301 ประกาศประกวดราคา

14 ครั้ง