ประกาศประชาวิจารณ์ ประกวดราคางานซื้อระบบจัดการห้องประชุม ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/63/0293)


16 ก.ย. 63
78
1

(TOR) DGA-63-0293 งานจัดซื้อระบบจัดการห้องประชุม

36 ครั้ง
2

DGA-63-0293 (ร่าง) เอกสารประกวดราคา

30 ครั้ง
3

DGA-63-0293 (ร่าง) ประกาศประกวดราคา

31 ครั้ง