ประกาศประชาวิจารณ์จ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามข้อมูลแผนงานบูรณาการ สำหรับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/63/0283) ระว่างหวันที่ 15 – 18 กันยายน 2563)


15 Sep 63
158

ประกาศประชาวิจารณ์จ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามข้อมูลแผนงานบูรณาการ สำหรับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/63/0283) ระว่างหวันที่ 15 – 18 กันยายน 2563)

1
2

(ร่าง) เอกสารประกวดราคาจ้าง DGA-63-0283

33 ครั้ง
3

(ร่าง) ประกวดราคาจ้าง DGA-63-0283

36 ครั้ง