ประกาศประชาวิจารณ์งานจัดซื้ออุปกรณ์พร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ประกอบเพื่อจัดทำเป็นศูนย์สำรองข้อมูล สำหรับศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ 63097005527) DGA/63/0301 (ระหว่างวันที่ 8-11 กันยายน 2563)


8 Sep 63
159

ประกาศประชาวิจารณ์งานจัดซื้ออุปกรณ์พร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ประกอบเพื่อจัดทำเป็นศูนย์สำรองข้อมูล สำหรับศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ 63097005527) DGA/63/0301 (ระหว่างวันที่ 8-11 กันยายน 2563)

1
2

(ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อ DGA-63-0301

22 ครั้ง
3

(ร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้อ DGA-63-0301

26 ครั้ง