ประกาศประชาวิจารณ์งานจ้างบำรุงรักษา (MA) อุปกรณ์ Core Network สำหรับเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (GIN) และอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (DGA/63/0260) (ระหว่างวันที่ 17 – 19 สิงหาคม 2563)


17 ส.ค. 63
1234

ประกาศประชาวิจารณ์งานจ้างบำรุงรักษา (MA) อุปกรณ์ Core Network สำหรับเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (GIN) และอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (DGA/63/0260) (ระหว่างวันที่ 17 – 19 สิงหาคม 2563)