ประกาศประชาวิจารณ์งานจ้างบำรุงรักษา (MA) อุปกรณ์ Core Network สำหรับเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (GIN) และอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (DGA/63/0260) (ระหว่างวันที่ 17 – 19 สิงหาคม 2563)


17 Aug 63
122

ประกาศประชาวิจารณ์งานจ้างบำรุงรักษา (MA) อุปกรณ์ Core Network สำหรับเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (GIN) และอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (DGA/63/0260) (ระหว่างวันที่ 17 – 19 สิงหาคม 2563)

1
2

(ร่าง) เอกสารประกวดราคาจ้างฯ DGA-63-0260

30 ครั้ง
3

(ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างฯ DGA-63-0260

27 ครั้ง