ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินงานโครงการจัดทำแผนแม่บทบริการ สำหรับพอร์ทัลกลางเพื่อชาวต่างชาติฯ ระยะ ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖) ของ สพร. (DGA/63/0237) (e-bidding)


29 ก.ค. 63
144

 ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินงานโครงการจัดทำแผนแม่บทบริการ สำหรับพอร์ทัลกลางเพื่อชาวต่างชาติฯ ระยะ ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖) ของ สพร. (DGA/63/0237)

1