ประกาศประกวดราคาซื้อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์สำหรับระบบจัดการแอปพลิเคชั่นและแพลตฟอร์ม แบบอัตโนมัติ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ระหว่างวันที่ 1/7/2563 – 10/7/2563)


1 ก.ค. 63
285
1
2

DGA-63-0201 ประกาศ + เอกสารประกวดราคา

99 ครั้ง