ประกาศประชาวิจารณ์ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ พร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ประกอบเพื่อจัดทำเป็นศูนย์สำรองข้อมูล สำหรับศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/63/0197) (ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓)


12 May 63
184

ประกาศประชาวิจารณ์ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ พร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ประกอบเพื่อจัดทำเป็นศูนย์สำรองข้อมูล สำหรับศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/63/0197) (ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓)

1

(TOR) DGA-63-0197

81 ครั้ง
2

(ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อ DGA-63-0197

76 ครั้ง
3

(ร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้อ DGA-63-0197

76 ครั้ง