ประกาศประชาวิจารณ์ ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เพื่อปรับปรุงระบบควบคุมการเข้าออก (Access Control System) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/63/0187) (ระหว่างวันที่ 22 เมษายน 2563 – 27 เมษายน 2563)


22 Apr 63
224
1

DGA-63-0187 (ร่าง) ประกาศประกวดราคา

105 ครั้ง
2

DGA-63-0187 (ร่าง) เอกสารประกวดราคา

111 ครั้ง
3