ประกาศประชาวิจารณ์ ประกวดราคาซื้อเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์ (Social Data Analytics System) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 – 3 มีนาคม 2563)


27 Feb 63
249
1
2

(ร่าง) เอกสารประกวดราคาครั้งที่ 3 (DGA-63-0124)

123 ครั้ง
3

(ร่าง) ประกาศประกวดราคา ครั้งที่ 3(DGA-63-0124)

118 ครั้ง