ประกาศประชาวิจารณ์ ประกวดราคาซื้อเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์ (Social Data Analytics System) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 – 3 มีนาคม 2563)


27 ก.พ. 63
1234