(ร่าง) ประชาวิจารณ์จ้างดำเนินงานโครงการจัดทำแผนแม่บทบริการ สำหรับแพลตฟอร์มดิจิทัลกลางเพื่อประชาชน ระยะ 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) DGA/63/0144 (ระหว่างวันที่ 14-18 กุมภาพันธ์ 2563)


13 Feb 63
361

(ร่าง) ประชาวิจารณ์จ้างดำเนินงานโครงการจัดทำแผนแม่บทบริการ สำหรับแพลตฟอร์มดิจิทัลกลางเพื่อประชาชน ระยะ 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) DGA/63/0144 (ระหว่างวันที่ 14-18 กุมภาพันธ์ 2563)

1
2

(ร่าง) เอกสารประกวดราคาจ้างฯ DGA-63-0144

89 ครั้ง
3

(ร่าง) ประกาศประกวดราคาฯ DGA-63-0144

89 ครั้ง