(ร่าง) ประชาวิจารณ์จ้างดำเนินงานโครงการจัดทำแผนแม่บทบริการ สำหรับแพลตฟอร์มดิจิทัลกลางเพื่อประชาชน ระยะ 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) DGA/63/0144 (ระหว่างวันที่ 14-18 กุมภาพันธ์ 2563)


13 ก.พ. 63
1234

(ร่าง) ประชาวิจารณ์จ้างดำเนินงานโครงการจัดทำแผนแม่บทบริการ สำหรับแพลตฟอร์มดิจิทัลกลางเพื่อประชาชน ระยะ 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) DGA/63/0144 (ระหว่างวันที่ 14-18 กุมภาพันธ์ 2563)