ประกาศประชาวิจารณ์ (ครั้งที่ 2) โครงการจัดซื้อเครื่องมือวิเคราะห์สื่อสังคมออนไลน์ (Social Data Analytics System) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธี e-bidding (DGA/63/0124)(ระหว่างวันที่ 6/02/2563 – 12/02/2563)


6 Feb 63
175
1
2

DGA-63-0124 (ร่าง) ประกาศและเอกสารประกวดราคา

110 ครั้ง