ประกาศประชาวิจารณ์ (ครั้งที่ 2) โครงการจัดซื้อเครื่องมือวิเคราะห์สื่อสังคมออนไลน์ (Social Data Analytics System) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธี e-bidding (DGA/63/0124)(ระหว่างวันที่ 6/02/2563 – 12/02/2563)


6 ก.พ. 63
1234