(ร่าง) ประชาพิจารณ์จัดซื้อลิขสิทธิ์การใช้งาน Microsoft SPLA Licenses โครงการจัดซื้อลิขสิทธิ์การใชงาน Microsoft SPLA Licenses สำหรับให้บริการระบบคลาวด์ภาครัฐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (DGA/63/0139) ระหว่างวันที่ 5 – 11 กุมภาพันธ์ 2563)


5 Feb 63
163

(ร่าง) ประชาพิจารณ์จัดซื้อลิขสิทธิ์การใช้งาน Microsoft SPLA Licenses โครงการจัดซื้อลิขสิทธิ์การใชงาน Microsoft SPLA Licenses สำหรับให้บริการระบบคลาวด์ภาครัฐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (DGA/63/0139) ระหว่างวันที่ 5 – 11 กุมภาพันธ์ 2563)

1

(ร่าง) เอกสารประกวดราคาฯ DGA-63-0139

84 ครั้ง
2
3

(ร่าง) ประกาศประกวดราคาฯ DGA-63-0139

86 ครั้ง