ประกาศประชาวิจารณ์ โครงการจัดซื้อเครื่องมือวิเคราะห์สื่อสังคมออนไลน์ (Social Data Analytics System) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)" ด้วยวิธี e-bidding (DGA/63/0124)(ระหว่างวันที่ 29/1/2563 – 3/2/2563)


29 ม.ค. 63
1234