ประกาศประชาวิจารณ์ โครงการจัดซื้อเครื่องมือวิเคราะห์สื่อสังคมออนไลน์ (Social Data Analytics System) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)" ด้วยวิธี e-bidding (DGA/63/0124)(ระหว่างวันที่ 29/1/2563 – 3/2/2563)


29 Jan 63
183
1

ร่างเอกสารประกาศประกวดราคา (DGA-63-0124)

98 ครั้ง
2

(ร่าง) ประกาศประกวดราคา (DGA-63-0124)

92 ครั้ง
3