(ร่าง) ประชาพิจารณ์จัดซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์สำหรับบำรุงรักษาเครื่องมือเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูล (Data Integration Tools) สำหรับโครงการบูรณาการข้อมูลและระบบงานภาครัฐเพื่อสนับสนุนมาตรการและนโยบายของรัฐ (Farmer ONE) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) DGA/63/0112 (ระหว่างวันที่ 26/12/62 – 03/01/63)


26 Dec 62
243

(ร่าง) ประชาพิจารณ์จัดซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์สำหรับบำรุงรักษาเครื่องมือเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูล (Data Integration Tools) สำหรับโครงการบูรณาการข้อมูลและระบบงานภาครัฐเพื่อสนับสนุนมาตรการและนโยบายของรัฐ (Farmer ONE) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) DGA/63/0112 (ระหว่างวันที่ 26/12/62 – 03/01/63)

1
2

(ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อฯ DGA_63_0112

140 ครั้ง
3

(ร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้อฯ DGA_63_0112

148 ครั้ง