(ร่าง) ประชาพิจารณ์จัดซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์สำหรับบำรุงรักษาเครื่องมือเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูล (Data Integration Tools) สำหรับโครงการบูรณาการข้อมูลและระบบงานภาครัฐเพื่อสนับสนุนมาตรการและนโยบายของรัฐ (Farmer ONE) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) DGA/63/0112 (ระหว่างวันที่ 26/12/62 – 03/01/63)


26 ธ.ค. 62

(ร่าง) ประชาพิจารณ์จัดซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์สำหรับบำรุงรักษาเครื่องมือเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูล (Data Integration Tools) สำหรับโครงการบูรณาการข้อมูลและระบบงานภาครัฐเพื่อสนับสนุนมาตรการและนโยบายของรัฐ (Farmer ONE) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) DGA/63/0112 (ระหว่างวันที่ 26/12/62 – 03/01/63)