(ร่าง) ประชาพิจารณ์จ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่สำนักงาน 5 ชั้น ระยะเวลา 9 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) DGA/63/0087 ระหว่างวันที่ 11 – 14 พฤศจิกายน 2562


12 Nov 62
182

(ร่าง) ประชาพิจารณ์จ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่สำนักงาน 5 ชั้น ระยะเวลา 9 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) DGA/63/0087 ระหว่างวันที่ 11 – 14 พฤศจิกายน 2562

1
2
3