(ร่าง) ประชาพิจารณ์จัดจ้างบำรุงรักษา ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ (Government Smart Kiosk) จำนวน 119 ตู้ ระยะเวลา 9 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/63/0055) ระหว่างวันที่ 15 – 18 ตุลาคม 2562


15 ต.ค. 62
259

(ร่าง) ประชาพิจารณ์จัดจ้างบำรุงรักษา ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ (Government Smart Kiosk) จำนวน 119 ตู้ ระยะเวลา 9 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/63/0055) ระหว่างวันที่ 15 – 18 ตุลาคม 2562

1
2

(ร่าง) เอกสารประกวดราคา DGA_63_0055

130 ครั้ง
3

(ร่าง) ประกาศประกวดราคา DGA_63_0055

130 ครั้ง