(ร่าง) ประชาพิจารณ์ประกวดราคาจ้างดำเนินงานจัดกิจกรรมสัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/63/0007)


27 Sep 62
230

(ร่าง) ประชาพิจารณ์ประกวดราคาจ้างดำเนินงานจัดกิจกรรมสัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(DGA/63/0007)

1
2

(ร่าง) เอกสารประกวดราคา DGA-63-0007

139 ครั้ง
3

(ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้าง DGA-63-0007

132 ครั้ง