ประกาศประกวดราคาซื้อลิขสิทธิ์สำหรับบำรุงรักษาเครื่องมือสำหรับเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูล (Data Integration Tools) สำหรับโครงการบูรณาการข้อมูลและระบบงานภาครัฐเพื่อสนับสนุนมาตรการและนโยบายของรัฐ ด้วยวิธี e-bidding (DGA/62/0126)


8 Jan 62
183

ประกาศประกวดราคาซื้อลิขสิทธิ์สำหรับบำรุงรักษาเครื่องมือสำหรับเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูล (Data Integration Tools) สำหรับโครงการบูรณาการข้อมูลและระบบงานภาครัฐเพื่อสนับสนุนมาตรการและนโยบายของรัฐ ด้วยวิธี e-bidding (DGA/62/0126)

1

เอกสารประกวดราคาซื้อลิขสิทธิ์ฯ

64 ครั้ง
2

ประกาศประกวดราคาซื้อลิขสิทธิ์ฯ

53 ครั้ง