(ร่าง) ประชาวิจารณ์จัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์เพื่อทดแทนอุปกรณ์เดิม (DGA/62/0132) ระหว่างวันที่ 4 – 9 มกราคม 2562)


4 Jan 62
225

(ร่าง) ประชาวิจารณ์จัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์เพื่อทดแทนอุปกรณ์เดิม (DGA/62/0132) ระหว่างวันที่ 4 – 9 มกราคม 2562)

1

(ร่าง) ประชาวิจารณ์

80 ครั้ง
2