(ร่าง) ประชาวิจารณ๋ ซื้ออุปกรณ์เก็บข้อมูลสำรอง (Onsite Storage Backup) สำหรับให้บริการระบบคลาวด์ภาครัฐ G-Cloud (Openstack) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) (DGA/62/0112)


24 Dec 61
63

(ร่าง) ประชาวิจารณ๋ ซื้ออุปกรณ์เก็บข้อมูลสำรอง (Onsite Storage Backup) สำหรับให้บริการระบบคลาวด์ภาครัฐ G-Cloud (Openstack) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) (DGA/62/0112)

1

62-0112 (ร่าง) ประกาศประกวดราคา