(ร่าง) ประชาวิจารณ์จ้างดำเนินการสำรวจโครงการสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ประจำปี 2562 (DGA/62/0108) ระหว่างวันที่ 13 – 18 ธันวาคม 2561


13 Dec 61
363

(ร่าง) ประชาวิจารณ์จ้างดำเนินการสำรวจโครงการสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ประจำปี 2562 (DGA/62/0108) ระหว่างวันที่ 13 – 18 ธันวาคม 2561

1

ประกาศประชาวิจารณ์ 13-18 ธ.ค. 61

165 ครั้ง