ประกาศประกวดราคาาจ้างผลิตตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ (Government Smart Kiosk) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/62/0067)


12 Dec 61
276
1

ประกาศประกวดราคา

55 ครั้ง