(ร่าง) ประชาพิจารณ์จ้างดำเนินการออกแบบและพัฒนาระบบเว็บไซต์สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) และบำรุงรักษาและปรับปรุงเพิ่มเติมเว็บไซต์ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/62/0314) ระหว่างวันที่ 21-25 ตุลาคม 62


21 Oct 62
532

(ร่าง) ประชาพิจารณ์จ้างดำเนินการออกแบบและพัฒนาระบบเว็บไซต์สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) และบำรุงรักษาและปรับปรุงเพิ่มเติมเว็บไซต์ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/62/0314) ระหว่างวันที่ 21-25 ตุลาคม 62

1
2

(ร่าง) เอกสารประกวดราคา DGA-62-0314

176 ครั้ง
3

(ร่าง) ประกาศประกวดราคา DGA-62-0314

178 ครั้ง