ประกาศประชาวิจารณ์โครงการจัดหาและติดตั้งระบบเครือข่ายให้แก่ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ณ อาคารใหม่ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน" (DGA/62/0274)


20 Sep 62
467
1

(ร่าง) เอกสารประกวดราคา (DGA-62-0274)

160 ครั้ง
2
3