(ร่าง) ประชาพิจารณ์การจ้างโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์บริการ ระยะ ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)(DGA/62/0292)


2 Sep 62
234

(ร่าง) ประชาพิจารณ์การจ้างโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์บริการ ระยะ ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕)  ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)(DGA/62/0292)

1