(ร่าง) ประชาพิจารณ์การจ้างโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์บริการ ระยะ ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)(DGA/62/0292)


2 ก.ย. 62
222

(ร่าง) ประชาพิจารณ์การจ้างโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์บริการ ระยะ ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕)  ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)(DGA/62/0292)

1