ประกาศประกวดราคาซื้อโปรแกรม DNS/DNSSEC ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/62/0257 ครั้งที่ 2) ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม 2562 – 4 กันยายน 2562


28 Aug 62
334
1

(TOR) DGA-62-0257 จัดซื้อโปรแกรม DNS_DNSSEC ของ สพร.

160 ครั้ง
2
3