(ร่าง) ประชาพิจารณ์จ้างจัดกิจกรรมการตลาดและนิทรรศการของ สพร. ในงานสัมมนาและนิทรรศการนานาชาติ Digital Thailand Big Bang 2019 (DGA/62/0286) ระหว่างวันที่ 27 – 30 สิงหาคม 2562


27 ส.ค. 62
1234

(ร่าง) ประชาพิจารณ์จ้างจัดกิจกรรมการตลาดและนิทรรศการของ สพร. ในงานสัมมนาและนิทรรศการนานาชาติ Digital Thailand Big Bang 2019 (DGA/62/0286) ระหว่างวันที่ 27 – 30 สิงหาคม 2562