(ร่าง) ประชาพิจารณ์จ้างจัดกิจกรรมการตลาดและนิทรรศการของ สพร. ในงานสัมมนาและนิทรรศการนานาชาติ Digital Thailand Big Bang 2019 (DGA/62/0286) ระหว่างวันที่ 27 – 30 สิงหาคม 2562


27 Aug 62
366

(ร่าง) ประชาพิจารณ์จ้างจัดกิจกรรมการตลาดและนิทรรศการของ สพร. ในงานสัมมนาและนิทรรศการนานาชาติ Digital Thailand Big Bang 2019 (DGA/62/0286) ระหว่างวันที่ 27 – 30 สิงหาคม 2562

1
2

(ร่าง) เอกสารประกวดราคาจ้างฯ DGA-62-0286

140 ครั้ง
3

(ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างฯ DGA-62-0286

143 ครั้ง