(ร่าง) ประชาพิจารณ์จ้างปรับปรุงพัฒนาระบบข้อมูลการใช้จ่ายภาครัฐ ระยะที่ ๓.๑ (Thailand Government Spending Phase 3.1) (DGA/62/0278) ระหว่างวันที่ 27 – 30 สิงหาคม 2562


27 ส.ค. 62
158

(ร่าง) ประชาพิจารณ์จ้างปรับปรุงพัฒนาระบบข้อมูลการใช้จ่ายภาครัฐ ระยะที่ ๓.๑ (Thailand Government Spending Phase 3.1) (DGA/62/0278) ระหว่างวันที่ 27 – 30 สิงหาคม 2562

1
2

(ร่าง) เอกสารประกวดราคา DGA-62-0278 (ครั้งที่ 2)

49 ครั้ง
3

(ร่าง) ประกาศประกวดราคา DGA-62-0278 (ครั้งที่ 2)

46 ครั้ง