(ร่าง) ประชาพิจารณ์จ้างพัฒนาช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลเปิดและบริการวิเคราะห์ข้อมูล(Government Open Data and Data Analytics Portal) ด้วยวิธี e-bidding (DGA/62/0195) ครั้งที่ 2 (ตั้งแต่วันที่ 7-9 สิงหาคม 2562)


6 Aug 62
135

(ร่าง) ประชาพิจารณ์จ้างพัฒนาช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลเปิดและบริการวิเคราะห์ข้อมูล(Government Open Data and Data Analytics Portal) (DGA/62/0195) ครั้งที่ 2 (ตั้งแต่วันที่ 7-9 สิงหาคม 2562)

1

ประกาศประชาพิจารณ์

77 ครั้ง