(ร่าง) ประชาพิจารณ์จ้างบำรุงรักษา (MA) อุปกรณ์ Core Network สำหรับเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (GIN) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/62/0247) (ระหว่างวันที่ 6-9 สิงหาคม 2562)


6 ส.ค. 62
121

(ร่าง) ประชาพิจารณ์จ้างบำรุงรักษา (MA) อุปกรณ์ Core Network สำหรับเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (GIN) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/62/0247) (ระหว่างวันที่ 6-9 สิงหาคม 2562)

1

(TOR) DGA-62-0247 จ้างบำรุงรักษา (MA) อุปกรณ์ Core Network

50 ครั้ง
2

(ร่าง) เอกสารประกวดราคาจ้างฯ

46 ครั้ง
3

(ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างฯ

43 ครั้ง