(ร่าง) ประชาพิจารณ์ประกวดราคาจัดซื้อซอฟต์แวร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ DGA Cloud (ครั้งที่ ๒) (DGA/62/0239) (ระหว่างวันที่ 5-8 สิงหาคม 2562)


5 Aug 62
142

(ร่าง) ประชาพิจารณ์ประกวดราคาจัดซื้อซอฟต์แวร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ DGA Cloud (ครั้งที่ ๒) (DGA/62/0239) (ระหว่างวันที่ 5-8 สิงหาคม 2562)

1
2

(ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อ

69 ครั้ง
3

(ร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้อ

74 ครั้ง