ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์สำหรับระบบ cyber security และซอฟต์แวร์ระบบสำรองสำหรับระบบบริหารจัดการเครือข่ายสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/62/0243)


5 ก.ค. 62
336
1
2