(ร่าง) ประชาพิจารณ์จ้างบำรุงรักษา (MA) อุปกรณ์ Core Network สำหรับเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (GIN) (DGA/62/0247) (ระหว่างวันที่ 3 – 5 กรกฏาคม 2562)


2 Jul 62
239

(ร่าง) ประชาพิจารณ์จ้างบำรุงรักษา (MA) อุปกรณ์ Core Network สำหรับเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (GIN) (DGA/62/0247) (ระหว่างวันที่ 3 – 5 กรกฏาคม 2562)

1

(TOR) DGA-62-0247 จ้างบำรุงรักษา (MA) อุปกรณ์ Core Network

113 ครั้ง
2
3