(ร่าง) ประชาพิจารณ์จัดซื้อซอฟต์แวร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ DGA Cloud โครงการการพัฒนาระบบคลาวด์ภาครัฐ (Government Cloud: G-Cloud) (DGA/62-0239) ระหว่างวันที่ 24 – 26 มิถุนายน 2562)


21 Jun 62
221

(ร่าง) ประชาพิจารณ์จัดซื้อซอฟต์แวร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ DGA Cloud โครงการการพัฒนาระบบคลาวด์ภาครัฐ (Government Cloud: G-Cloud) (DGA/62-0239) ระหว่างวันที่ 24 – 26 มิถุนายน 2562)

1
2

()DGA-~2

109 ครั้ง
3

()DGA-~1

111 ครั้ง