(ร่าง)ประกาศประกวดราคาจ้างบริการสร้างความรู้และความเข้าใจ ผ่านการสื่อสารผ่านสื่อโทรทัศน์ ของ สพร. ด้วยวิธี E-biding (DGA/62/230)


18 มิ.ย. 62
272

(ร่าง)ประกาศประกวดราคาจ้างบริการสร้างความรู้และความเข้าใจ ผ่านการสื่อสารผ่านสื่อโทรทัศน์ ของ สพร. ด้วยวิธี E-biding (DGA/62/230)

1