(ร่าง) ประชาพิจารณ์จ้างบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการภัยคุกคามสารสนเทศ (SIEM) สำหรับศูนย์ปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (CSOC) ของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/62/0216)


23 May 62
50

(ร่าง) ประชาพิจารณ์จ้างบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการภัยคุกคามสารสนเทศ (SIEM) สำหรับศูนย์ปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (CSOC) ของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/62/0216) ระหว่างวันที่ 23/05/2562 – 28/05/2562

1