(ร่าง) ประชาพิจารณ์ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร สำหรับศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) DGA/62/0192 ระหว่างวันที่ 19-23 เมษายน 2562


19 Apr 62
55

(ร่าง) ประชาพิจารณ์ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร สำหรับศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) DGA/62/0192 ระหว่างวันที่ 19-23 เมษายน 2562

1
2

ประชาพิจารณ์เอกสารประกวดราคา DGA-62-0192

2 ครั้ง
3

ประชาพิจารณ์ 19-23 เม.ย. 62 DGA-62-0192

3 ครั้ง