(ร่าง) ประชาพิจารณ์ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร สำหรับศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) DGA/62/0192 ระหว่างวันที่ 19-23 เมษายน 2562


19 เม.ย. 62
1234

(ร่าง) ประชาพิจารณ์ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร สำหรับศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) DGA/62/0192 ระหว่างวันที่ 19-23 เมษายน 2562