(ร่าง) ประชาพิจารณ์ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการข่าวระยะที่ 2 สำหรับศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) DGA-62-0191 ระหว่างวันที่ 19- 23 เมษายน 2562


19 เม.ย. 62

(ร่าง) ประชาพิจารณ์ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการข่าวระยะที่ 2 สำหรับศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) DGA-62-0191 ระหว่างวันที่ 19- 23 เมษายน 2562