(ร่าง) ประชาพิจารณ์ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการข่าวระยะที่ 2 สำหรับศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) DGA-62-0191 ระหว่างวันที่ 19- 23 เมษายน 2562


19 Apr 62
42

(ร่าง) ประชาพิจารณ์ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการข่าวระยะที่ 2 สำหรับศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) DGA-62-0191 ระหว่างวันที่ 19- 23 เมษายน 2562

1
2

ประชาพิจารณ์เอกสารประกวดราคา DGA-62-0191

2 ครั้ง
3

ประชาพิจารณ์ 19-23 เม.ย. DGA-62-0191

1 ครั้ง