ประกาศประกวดราคาประกวดราคาจ้างโครงการ Thailand Data Innovation Awards, DIA by DGA สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/62/0182)


9 เม.ย. 62
552

ประกาศประกวดราคาประกวดราคาจ้างโครงการ Thailand Data Innovation Awards, DIA by DGA สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/62/0182)

1