(ร่าง) ประชาพิจารณ์จัดซื้ออุปกรณ์และซอฟต์แวร์โครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์ภาครัฐฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) (DGA/62/0171) (ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 – วันที่ 5 มีนาคม 2562)


28 Feb 62
362

(ร่าง) ประชาพิจารณ์จัดซื้ออุปกรณ์และซอฟต์แวร์โครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์ภาครัฐฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) (DGA/62/0171) (ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 – วันที่ 5 มีนาคม 2562)

1

(ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อ DGA-62-0171

186 ครั้ง
2

(ร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้อ DGA-62-0171

193 ครั้ง