(ร่าง) ประชาพิจารณ์จ้างบำรุงรักษา (MA) อุปกรณ์และซอฟต์แวร์ ศูนย์ข้อมูลหลักและศูนย์ข้อมูลสำรอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) (DGA/62/0169) (ระหว่างวันที่ 28 ก.พ. 62 – 5 มี.ค. 62)


28 Feb 62
631

(ร่าง) ประชาพิจารณ์จ้างบำรุงรักษา (MA) อุปกรณ์และซอฟต์แวร์ ศูนย์ข้อมูลหลักและศูนย์ข้อมูลสำรอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) (DGA/62/0169) (ระหว่างวันที่ 28 ก.พ. 62 – 5 มี.ค. 62)

1

(ร่าง) เอกสารประกวดราคาจ้าง DGA-62-0169

156 ครั้ง
2

(ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้าง DGA-62-0169

159 ครั้ง