(ร่าง) ประชาพิจารณ์จ้างบำรุงรักษา (MA) อุปกรณ์ระบบเครือข่าย ส่วนโครงสร้างพื้นฐานและศูนย์ข้อมูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (DGA/62/0168) (ระหว่างวันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ 2562)


22 Feb 62
210

(ร่าง) ประชาพิจารณ์จ้างบำรุงรักษา (MA) อุปกรณ์ระบบเครือข่าย ส่วนโครงสร้างพื้นฐานและศูนย์ข้อมูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (DGA/62/0168) (ระหว่างวันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ 2562)

1

(ร่าง) เอกสารประกวดราคา DGA-62-0168

109 ครั้ง
2

(ร่าง) ประกาศประกวดราคา DGA-62-0168

115 ครั้ง