(ร่าง) ประชาพิจารณ์จ้างจัดทำระบบสนับสนุนการพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัล สำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (DGA/62/0161) (ระหว่างวันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ 2562)


22 Feb 62
300

(ร่าง) ประชาพิจารณ์จ้างจัดทำระบบสนับสนุนการพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัล สำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (DGA/62/0161) (ระหว่างวันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ 2562)

1

(ร่าง) เอกสารประกวดราคา DGA-62-0161

138 ครั้ง
2

(ร่าง) ประกาศประกวดราคา DGA-62-0161

140 ครั้ง