(ร่าง) ประชาวิจารณ์การจัดซื้ออุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนอุปกรณ์เดิมของ สพร. (DGA/62/0149) ระหว่างวันที่ 31 ม.ค. 62 – วันที่ 5 ก.พ. 62)


31 Jan 62
262

(ร่าง) ประชาวิจารณ์การจัดซื้ออุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนอุปกรณ์เดิมของ สพร. (DGA/62/0149) ระหว่างวันที่ 31 ม.ค. 62 – วันที่ 5 ก.พ. 62)

1

(ร่าง) เอกสารประกวดราคา

138 ครั้ง
2

(ร่าง) ประชาวิจารณ์

144 ครั้ง