(ร่าง) ประชาวิจารณ์การจัดซื้อเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์ (Social Data Analytics System) ของ สพร. (DGA/62/0146) ระหว่างวันที่ 28 – 31 มกราคม 2562


28 Jan 62
320

(ร่าง) ประชาวิจารณ์การจัดซื้อเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์ (Social Data Analytics System) ของ สพร. (DGA/62/0146) ระหว่างวันที่ 28 – 31 มกราคม 2562

1

ร่างเอกสารประกวดราคา DGA-62-0146

144 ครั้ง
2

ร่างประชาวิจารณ์ DGA-62-0146

152 ครั้ง