(ร่าง) ประชาพิจารณ์จัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ไมโครโฟนและอุปกรณ์สนับสนุนสำหรับห้องประชุมชั้น 18 (DGA/61/0370)


28 ก.ย. 61
1034

(ร่าง) ประชาพิจารณ์จัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ไมโครโฟนและอุปกรณ์สนับสนุนสำหรับห้องประชุมชั้น 18 (DGA/61/0370)

1

(ร่าง) ประชาวิจารณ์

336 ครั้ง