(ร่าง) ประชาวิจารณ์จ้างประชาสัมพันธ์ผ่านกลุ่มผู้ทรงอิทธิพล (Influencer) เพื่อสื่อสารและสร้างการรับรู้เกี่ยวกับบริการผ่านเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงภาครัฐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) DGA/61/0341 (19 – 21 ก.ย. 61)


18 Sep 61
519

(ร่าง) ประชาวิจารณ์จ้างประชาสัมพันธ์ผ่านกลุ่มผู้ทรงอิทธิพล (Influencer) เพื่อสื่อสารและสร้างการรับรู้เกี่ยวกับบริการผ่านเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงภาครัฐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) DGA/61/0341 (19 – 21 ก.ย. 61)

1

ประกาศร่างประชาวิจารณ์ DGA-61-0341

166 ครั้ง